Do Paleolítico a Idade do Bronce

Do Paleolítico á Idade do Bronce nos arredores de Lámbrica

03.12.2016 12:17

 

Castellanoparlantes

                          

A citania de Lámbrica, coñecida nas publicacións como Castro de San Cibrao (ou Cibrán) de Lás, constitúe o centro, capital ou referente dun territorio explotado desde moi antigo. Esa explotación estaba baseada nos recursos mineiros da contorna (estaño, ferro e ouro), pero non se produce só nas inmediacións do castro, podendo verse  evidencias nun radio de entre 6 e 8 quilómetros, ocupando parte do territorio das actuais comarcas do Carballiño, do Ribeiro e de Ourense, na provincia deste mesmo nome. Os pobos mediterráneos, a través do sur da Península, exercían un continuo mercadeo de produtos estratéxicos coma o estaño -imprescindible para fabricar o bronce- ou de prestixio, coma o ouro.

 

A citania actual é froito dunha planificación e reconstrución de finais da Idade do Ferro, moi cercana á romanización e, incluso, unha vez producida ésta. Pero é indudable que no actual solar do castro houbo presenza do home en épocas máis primixenias. A poucos metros da muralla occidental atopáronse restos do Paleolítico Medio e do Paleolítico Superior que coñecemos a traverso do traballo publicado por ROSA VILLAR  QUINTEIRO. Esta autora sostén que a industria lítica de A Chaira está realizada "sobre cuarcitas en forma de nódulos de canto rodado, cuya procedencia más próxima sería el río Miño" (...) e que "presenta un mínimo aspecto de desgaste por rodamiento, pues como mucho la distancia máxima  que han podido recorrer es la que media dede la cima, donde se emplaza el castro, a su localización actual y que aproximadamente es de unos 200 m. (...)." Segundo ROSA VILLAR, "la composición tipológica nos señala una industria dominada por el utillaje sobre lasca en el que los denticulados dominan  sobre las raederas pero sobre ambos, aparece el utillaje propio del Paleolítico Superior con una frecuencia mayor, en el que se encuentran raspadores, toscos buriles, claros perforadores, además de piezas con retoque abrupto y escasos cuchillos de dorso, siempre atípicos". En total, "se han  contabilizado 475 efectivos, sin tener en cuenta diversos cantos rodados y fragmentos de estos, algunos de los cuales pudieron haber desempeñado una  función de percutor en la cadena operativa, a juzgar por las zonas de alteración que presentan."

Os restos do Paleolítico nos arredores son bastante frecuentes, aínda que pouco valorados. Destacan achádegos nos Chaos de Amoeiro, nas terrazas do  río Arenteiro en Seoane (O Carballiño) ou en Toén, tamén en Ourense.

 

Na parte Sur da actual citania de Lámbrica, tamén fóra das súas murallas, pero a poucas decenas de metros, atopamos unha mámoa, montículo que contivo un pequeño dolmen, cista ou cámara funeraria, construcións cuxa cronoloxía pode abarcar dende finais do Neolítico ata a Idade do Bronce. En concreto, estamos ante unha mámoa de pequeno tamaño, erixida por xentes que andiveron por istes lugares algúns milenios antes de que os poboadores das Idades de Ferro e os posteriores romanizadores se afanaran en fortificar unha citania. Outras construcións deste tipo, mámoas, medorras, medelas… foron achadas por toda a comarca. Moitas delas sucumbiron ante a fereza das obras de maquinaria pesada, as violacións dos buscadores de tesouros e o esquecemento xeralizado da poboación que, aínda así, mantivo na memoria colectiva lendas que tratan de inmortalizar estes máxicos lugares, xa sin sentido para as "avanzadas" civilizacións do século XXI. 

Ás veces, máis que lendas, son meras descricións de actividades que se facían nese lugar, como a do monte da Ermida, en Eiras, onde a tradición oral afirma que “alí se enterraban os mouros”. Esta mámoa da Ermida de Eiras está moi cerca dunha peneda con petroglifos circulares.

 

En outubro de 2014 foi atopada, entre Eiras e Vilarderrei (concellos de San Amaro e Cenlle, respectivamente) unha peza en canto rodado de río, de bo tamaño, de factura paleolítica ou epipaleolítica, pero que non pode datarse porque o seu achado foi casual, na beira dun camiño e ó lado dunhas viñas tras unha invernía. No lugar non existen cantos rodados deste tipo, polo que debemos supoñer que foi traído do río Miño, a uns tres quilómetros en liña recta. Hai menos de tres quilómetros a Lámbrica, visible dende o lugar do achado, e 1,3 quilómetros ós petroglifos da Ermida. As coordenadas do lugar son as seguintes: 42°21'16.18"N; 8° 3'46.42"O. 

Maximino Álvarez, alcalde do Carballiño a principios do século XX, depositou no Museo Provincial de Ourense unha machada de bronce das denominadas “de talón e aneis”, procedente dunha carballeira da parroquia de Vilar de Rei (Cenlle). É típica da Idade do Bronce e parece que formaba parte dun depósito con outras pezas similares. É un misterio o lugar concreto do achádego, así como tamén o é o paradeiro das outras pezas.

A presenza deste tipo de restos suxírenos un poboamento continuado nos arredores de Lámbrica dende o Paleolítico, sendo a fortificación castrexa de Las un simple episodio no tempo. É decir, non poderíamos entender a citania de Las (Lámbrica, na inscrición da ara de Eiras) sen a previa existencia dunha zona poboada e rica en recursos agropecuarios e mineiros que ocasionarían unha acumulación de riquezas e unha diferenciación social que obrigaría a certos grupos a fortificarse, ben fose por amenazas dentro do propio territorio ou por perigos externos que aparecesen en momentos puntuais, xa na Idade do Ferro e, tamén, durante a romanización.

 

Del Paleolítico a la Edad del Bronce en el entorno de Lámbrica

03.12.2016 12:20

 

Mellor, ler en galego

                                                                

La citania de Lámbrica, conocida en las publicaciones como Castro de San Cibrao (o Cibrán) de Lás, constituye el centro, la capital o el referente de un territorio explotado desde la Antigüedad. Esa explotación, basada en los recursos mineros del entorno (estaño, hierro y oro) no se produce en las inmediaciones del castro sino que  pueden detectarse evidencias en un radio de entre 6 y 8 kilómetros, ocupando parte del territorio de las actuales comarcas de O Carballiño, O Ribeiro y Ourense, en la provincia de este mismo nombre. 

Galicia, aunque lejana, no quedaba ausente de los antiguos circuitos comerciales de los pueblos mediterráneos, aportando, bien a través del Océano o, incluso, a través de la Meseta, productos estratégicos como el estaño -imprescindible para fabricar el bronce- o el oro.

 

La citania actual es fruto de una planificación y reconstrucción de finales de la Edad del Hierro, muy cercana a la romanización e, incluso, una vez producida ésta. Pero es indudable que en el actual solar del castro hubo presencia del hombre en épocas más primigenias. A pocos metros de la muralla occidental se han encontrado restos del Paleolítico Medio. ROSA VILLAR QUINTEIRO sostiene que la industria lítica de A Chaira está realizada  "sobre cuarcitas en forma de nódulos de canto rodado, cuya procedencia más próxima sería el río Miño" (...) y que "presenta un mínimo aspecto de  desgaste por rodamiento, pues como mucho la distancia máxima que han podido recorrer es la que media dede la cima, donde se emplaza el castro, a su  localización actual y que aproximadamente es de unos 200 m. (...)." Segundo ROSA VILLAR, "la composición tipológica nos señala una industria  dominada por el utillaje sobre lasca en el que los denticulados dominan sobre las raederas pero sobre ambos, aparece el utillaje propio del Paleolítico  Superior con una frecuencia mayor, en el que se encuentran raspadores, toscos buriles, claros perforadores, además de piezas con retoque abrupto y  escasos cuchillos de dorso, siempre atípicos". En total, "se han contabilizado 475 efectivos, sin tener en cuenta diversos cantos rodados y fragmentos de  estos, algunos de los cuales pudieron haber desempeñado una función de percutor en la cadena operativa, a juzgar por las zonas de alteración que  presentan."

Los restos del Paleolítico en los alrededores son bastante frecuentes, aunque poco valorados.  Destacan hallazgos en los Chaos de Amoeiro, en las  terrazas del río Arenteiro en Seoane (O Carballiño) o los de Toén (Ourense).

 

En la parte sur de la actual citania de Lámbrica, también fuera de sus murallas, pero a pocas decenas de metros, encontramos una mámoa, montículo  que contuvo un pequeño dolmen, cista o cámara funeraria, construcciones típicas de la Edad del Bronce. En concreto, estamos ante una mámoa de  pequeno tamaño, erigida por gentes que habitaron estas tierras algunos milenios antes de que los poboadores de las Edades del Hierro y los posteriores romanizadores se afanaran en fortificar una citania. Otras construcciones de este tipo, mámoas, medorras, medelas… han sido encontradas por toda la comarca. Muchas sucumbieron ante la fiereza de las obras de maquinaria pesada, las violaciones de los buscadores de tesoros y el olvido generalizado de la población que, aún así, mantuvo en la memoria colectiva leyendas de mouras que tratan de inmortalizar estos mágicos lugares, ya sin sentido para las "avanzadas" civilizaciones del siglo XXI. A veces, más que leyendas, son breves descripciones de actividades que se reaizaban en ese lugar, como la del monte de A Ermida, en Eiras, donde  la tradición oral afirma que “alí se enterraban os mouros”. Esta mámoa de A Ermida de Eiras está muy cerca de una roca granítica con petroglifos circulares.

 

En el mes de octubre de 2014 se encontró casualmente, descontextualizada, en la superficie del terreno, entre las parroquias de Eiras y Vilarderrei (ayuntamientos de San Amaro y Cenlle, respectivamente), una pieza en canto rodado de río, de buen tamaño. 

Su factura es similar a otras del Paleolítico o del Epipaleolítico. En el lugar del hallazgo no existen cantos rodados, por lo que debemos suponer que ha sido traída del río Miño, a unos tres kilómetros de distancia en línea recta. El monte de Lámbrica, actual castro de San Cibrao de Las, es visible desde el lugar del hallazgo, situado a menos de 3 km. Finalmente, hay 1,3 kilómetros al lugar de los petroglifos de A Ermida. Las coordenadas del lugar del hallazgo son las seguintes: 42°21'16.18"N; 8° 3'46.42"O. 

Maximino Álvarez, alcalde de O Carballiño a principios del siglo XX, depositó en el Museo Provincial de Ourense un hacha de bronce de las denominadas “de talón y anillas”, procedente de la parroquia de Vilar de Rei (Cenlle). Es una pieza típica de la Edad del Bronce y parece ser que formaba parte de un depósito con otras piezas similares. 

La aparición de este tipo de útiles nos sugiere la existencia de un poblamiento continuado en los alrededores de Lámbrica desde el Paleolítico, siendo a fortificación castreña de Las un simple episodio en el tiempo. Es decir, que no podríamos entender la citania de San Cibrao de Las (Lámbrica, segun el epígrafe del ara de Eiras) sin una previa existencia de una zona poblada suficientemente y rica en recursos, bien sean agropecuarios y mineros que permitieran una acumulación de riquezas y una diferenciación social que obligaría a certos grupos a fortificarse, bien por sentirse amenazados dentro del propio territorio, bien por peligros externos que aparecerían en momentos puntuales, ya en la Edad del Hierro y, también, durante la romanización.
 

Inicio

 

Bibliografía

VILLAR QUINTEIRO R.: "El yacimiento paleolítico de A Chaira, San Cibrán de Lás (Ourense)", en Boletín Auriense, t. XXIX. Museo Arqueolóxico Provincial. Ourense, 1999.

GONZÁLEZ IGLESIAS, F.: "Os petroglifos da Ermida en Eiras, solsticios e territorio". Ágora do Orcellón 18. Páx. 32-45. Vigo. Xullo de 2009. ISSN 1577-3205.